OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU TOPRATAN.SK

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

  • Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť LuxVision, s.r.o., sídlo – Jabloňová 398/51, 010 04 Žilina, IČO: 51656124, DIČ: 2120738752, IČ DPH: SK2120738752, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl.č. 69859/L (ďalej len predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom je výhradne kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, a to na www.topratan.sk.
    
  • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.topratan.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke www.topratan.sk kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.
    
  • Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
    
  • Tovarom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho - www.topratan.sk - sú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti LuxVision, s.r.o. pre nákup prostredníctvom internetovej stránky www.topratan.sk. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť konkrétneho tovaru pre kupujúceho bude potvrdená pri overení objednávky, a to telefonicky alebo mailom - záväznou akceptáciou objednávky.
    
  • Orgánom dozoru je:

   Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
   Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
   Predmestská 71, P.O.BOX B-89. 011 79 Žilina 1
   Odbor výkonu dozoru
   tel. č.: 041/763 21 30, 041/763 21 39
   fax č.: 041/763 21 39
    
 2. Objednávka, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  • Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len objednávka).
    
  • Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, kontaktnú osobu, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
    
  • Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je telefonické alebo mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti, termínu dodania tovaru a zálohovej platbe, požadovaného kupujúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
    
  • Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných službách, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.
    
  • Prevádzkovateľ je oprávnený aj v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že tovar, za ktorý bola poskytnutá záloha nespadá do okruhu tovarov definovaných v §12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a teda kupujúci nemôže v takomto prípade odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
    
  • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky predávajúcim a to v prípade, že tovar ešte nebol predávajúcim fakturovaný. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou).
    
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán

  • Práva a povinnosti predávajúceho

   Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady, potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
   Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
    
  • Práva a povinnosti kupujúceho

   Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste, prípadne inom doklade, prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.
    
 4. Dodacie podmienky

  • Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke www.topratan.sk.
    
  • Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. 

   Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
    
  • Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
    
  • Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnené na internetovej stránke www.topratan.sk, sú nezáväznými údajmi. Fotografie produktov môžu byť ilustračné (najmä farebné vyhotovenie alebo zostava setu).
    
  • Miestom dodania tovaru je miesto, uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
    
  • V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi, alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
    
  • Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
   Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa majú uvádzané termíny dodávok na internetovej stránke www.topratan.sk orientačný charakter.
    
  • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca. Vyžiadajte si telefonický kontakt na depo prepravcu, z ktorého Vám pošlú technika /poverenú osobu/, aby zhodnotil mieru poškodenia a vykonal s Vami zápis o poškodení zásielky. Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu. Reklamáciu na rozbité sklenené časti si je možné uplatniť iba u dopravcu. Neakceptujeme reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou.
    
 5. Kúpna cena

  • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len kúpna cena) formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho, uvedeného v záväznej akceptácii objednávky, resp. hotovostnou platbou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové resp. kuriérske (prepravné) služby alebo platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery.
    
  • Ceny stanovené v cenníku predávajúceho sú stanovené ako ceny vo veľkoobchodných priestoroch predávajúceho, t.j. : Kamenná ul.14, Žilina. Kupujúci si tovar môže prevziať priamo v týchto priestoroch alebo mu tovar bude po dohode doručený na jeho adresu. V prípade požiadavky predávajúceho na doručenie tovaru (v rámci celej SR) mu bude predávajúci účtovať prepravné náklady a to takto:
    

   Uvedené ceny prepravy sú cenami s DPH.
   Upozornenie: V prípade, že sa jedná o zlacnený tovar v akcii či výpredaji, cena poštovného sa vypočítava z pôvodnej ceny.
    
   • pri cene tovaru nad 500,- EUR nebudú prepravné náklady kupujúcemu účtované (ale ich výška bude informatívne uvedená na daňovom doklade pre prípad vrátenia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok . V prípade vrátenia tovaru bude ich výška uplatnená voči kupujúcemu. ).

    Akcia na poštovné zdarma neplatí pre tovar vo výpredajových akciách. V taktomto prípade bude kupujúcemu účtovaná skutočná cena prepravy od zmluvného prepravcu v závislosti od váhy a rozmerov objenaného tovaru.
     
   • pri cene tovaru od 1,- EUR do 500,- EUR budú kupujúcemu účtované prepravné náklady vo výške 15,- EUR.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
    
  • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.
   V prípade, ak kupujúci zaplatí za tovar predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
    
  • V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
   V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
    
  • Náklady spojené s montážou, vyložením a vynesením tovaru (priamo do bytu či domu v mieste dodania tovaru) nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
    
  • Zvýhodnené (akciové) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených (akciových) cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene alebo pokiaľ je v rámci dostupnosti tovaru uvedené, že je skladom. 
    
 6. Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na tovare

  • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
    
  • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
    
 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru

  • Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust.§ 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji).
    
  • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
    
  • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti LuxVision s.r.o..
    
  • Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, mailom, poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Spotrebiteľ môže použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (číslo účtu alebo poštovú adresu).
    
  • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle alebo osobne odovzdá tovar predávajúcemu na nasledovnú adresu: LUXVISION, spol. s r.o., Jabloňová 398, 010 04 Žilina.
  • Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.
    
  • V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom alebo šekom na adresu.
  • V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznej akceptácii objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom alebo na poštovú adresu určenú kupujúcim.
    
  • Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
   Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke www.topratan.sk.
   Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
    
  • V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7 týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
    
  • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
   • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 2 týchto všeobecných obchodných podmienok
     
   • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
     
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov - matrace)
     
 8. Reklamácie a servis

  • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.
  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho a len v rámci jeho záručnej doby
  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu písomnosť - napr. žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady a navrhne si jedno právo na vybavenie. K reklamácii je žiadúce doložiť preukázanie kúpno-predajného vzťahu /napr.doklad o kúpe výrobku, príp. faktúra spolu s dokladom o jej úhrade/ a aj záručný list, pokiaľ bol k výrobku vydaný.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale. Reklamovaný tovar zaslaný na našu adresu na dobierku nepreberáme!
  • Pri uplatnení reklamácie na nižšie uvedené vady, nebude môcť byť reklamácia uznaná ako oprávnená, keď sa bude jednať o vady spôsobené nasledovným užívaním:
   • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
   • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným na aký je výrobok určený
   • zanedbaním starostlivosti a údržby o výrobok;
   • poškodením výrobku nadmerným zaťažovaním,
   • používaním výrobku v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
  • Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka):
   • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
   • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
   • predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
   • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
   • ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
  • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  • Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania jedným zo spôsobov:
   • odovzdaním opraveného výrobku,
   • výmenou výrobku,
   • vrátením kúpnej ceny výrobku,
   • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
   • písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo
   • jej odôvodneným zamietnutím.
  • O výsledku reklamačného konania bude kupujúci informovaný v zákonnej lehote.
    
 9. Alternatívne riešenie sporov
   
  • V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
    
  • Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

   a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
   b) presné označenie Predávajúceho,
   c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
   d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
   e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
   f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

   Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho bepon.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

    
 10. Ochrana osobných údajov

 11. Záverečné ustanovenia

  • Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak  je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
   Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
    
  • Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
   Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
    
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.topratan.sk.  

LuxVision, s.r.o.